Spraakaudiometrie in stilte

Bij spraakaudiometrie in stilte wordt bepaald in welke mate u in staat bent om verschillende spraakklanken van elkaar te onderscheiden in een geluidsarme situatie. Hiervoor worden éénlettergrepige woorden via hoofdtelefoon of luidspreker met verschillende luidheden aangeboden, waarna de gehoorde woorden 1 voor 1 nagezegd moeten worden. Het percentage goed nagezegde woorden wordt in een grafiek weergegeven als functie van de luidheid, dit noemen we een spraakaudiogram. Het spraakaudiogram geeft ook informatie over de benodigde versterking van een hoortoestel, wat je van versterking met een hoortoestel kunt verwachten qua verstaan en wat dat voor u betekent.